Szanowni Państwo,
W Polsce, jako państwie członkowskim Unii Europejskiej, obowiązuje RODO, którego pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Reguły postępowania z danymi osobowymi ustala także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1000).

Ten dokument opisuje, w jaki sposób i w jakim celu ETRA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych wynika z tego, że ETRA S.A. prowadzi sieć automatycznych stacji benzynowych MEWA. Podanie danych osobowych może być warunkiem koniecznym zawarcia umowy – dotyczy to przypadków wydania kart MEWA Gold, MEWA VIP, umów o przewóz paliw ciekłych. Zwykłe tankowanie na naszych stacjach benzynowych nie wymaga podania jakichkolwiek danych.
Zgodnie z prawną definicją, dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, jak np. imię i nazwisko, numer PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy. Dane podmiotów zbiorowych takich jak spółki czy stowarzyszenia nie są objęte ochroną RODO.

 1. Administratorem Państwa danych jest ETRA S.A.
   siedziba: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa,
   wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  m.st. Warszawy za numerem KRS 0000713554
   NIP 5213809082
   kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, wpłacony w całości.
 2. Dane kontaktowe ETRA S.A.
  Można się z nami skontaktować na następujące sposoby:
   telefon +48 533-392-922
   email: biuro@mewa24.com
   pisemnie – na adres: ETRA S.A., ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa
  Pod tymi adresami służymy pomocą we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania
  Państwa danych osobowych i wykonywaniem Państwa uprawnień w tym zakresie.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, interesy administratora
  W zależności od tego, od kogo i jakie dane zostały zebrane, będą one przetwarzane w
  następujących celach:
  a) wykonanie umowy lub podjęcie na Państwa żądanie działań przed
  zawarciem umowy – są to takie kwestie jak np. fakturowanie, reklamacje,
  wystawianie kart MEWA Gold, Mewa VIP, a także umowy o przewóz paliw
  (art. 6 ust. 1(b) RODO);
  b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie prawa
  polskiego lub unijnego, w tym w szczególności archiwizowanie danych i
  dokumentów (art. 6 ust. 1(c) RODO);
  c) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym, w przypadku
  gdyby takie zadanie zostało na nas nałożone przez prawo polskie lub unijne
  (art. 6 ust. 1(e) RODO);
  d) marketing bezpośredni naszych produktów i usług, w szczególności analiz,
  obejmujących profilowanie i prowadzenie statystyk – to znaczy
  dostosowywanie naszych propozycji do Państwa preferencji w korzystaniu z
  naszych stacji benzynowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
  (art. 6 ust. 1(f) RODO);
  e) ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, co jest naszym
  prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1(f) RODO);
 4. Odbiorcy danych
  Państwa dane mogą być w miarę rzeczywistej potrzeby przekazywane innym
  podmiotom, w następujących kategoriach:
  a) operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
  b) banki i operatorzy płatności kartowych,
  c) firmy księgowe,
  d) wykonawcy usług informatycznych,
  e) firmy marketingowe i analityczne,
 5. Przekazywanie danych poza EOG
  Zgodnie z RODO, przekazywanie danych w obrębie Unii Europejskiej, a ponadto do
  Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, traktowane jest tak samo jak w Polsce.
  Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do innych państw.
 6. Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez odpowiedni okres, w zależności
  od celu ich przetwarzania. Okresy te są liczone następująco:
  a) wykonanie umowy – do momentu rozwiązania, względnie wygaśnięcia
  umowy;
  3 / 3
  b) wypełnianie obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku
  przechowywania danych;
  c) wykonywanie zadań w interesie publicznym – do momentu wygaśnięcia
  obowiązku przechowywania danych;
  d) marketing – do momentu zaprzestania działalności, względnie wniesienia
  sprzeciwu;
  e) ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi – do momentu
  przedawnienia roszczeń związanych z danymi osobowymi.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Osoba, której dane dotyczą ma następujące prawa:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskiwania informacji (art. 15
  RODO);
  b) sprostowania danych błędnych lub uzupełnienia niepełnych (art. 16 RODO);
  c) żądania usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO);
  d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dotyczy przetwarzania
  na potrzeby zadań publicznych i marketingu (art. 21 RODO)
 8. Prawo wniesienia skargi
  W przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest
  niezgodne z prawem, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych (strona internetowa: uodo.gov.pl).
 9. Pełna treść najważniejszych przepisów
  W internecie mogą Państwo zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony danych
  osobowych:
  a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – pod
  adresem:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
  b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – pod adresem:
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000